Hoe gaat een matchproces in z’n werk?

De formule van de Udense Uitdaging is eenvoudig: verenigingen en stichtingen dienen hun aanvraag in bij de managers Carla en Anouk van de Udense Uitdaging. Als de aanvraag voldoet aan de drie eisen (lokaal – geen geld – KvK inschrijving), leggen zij de aanvraag voor aan een matchgroep van lokale ondernemers. Zij onderzoeken welke lokale ondernemer een match kan realiseren met de aanvrager.

Daarnaast komt er regelmatig aanbod binnen van bedrijven. Hierbij gaat de matchgroep op zoek naar een passende lokale organisatie die zij blij kunnen maken met dit aanbod.

Met het realiseren van matches slaat de Udense Uitdaging bruggen tussen het maatschappelijk veld en het bedrijfsleven.

 

OFFICIELE CRITERIA VOOR AANVRAGEN BIJ UDENSE UITDAGING

De eerste criteria van een aanvraag zijn, zoals eerder genoemd:

– jouw organisatie moet bij de KvK zijn ingeschreven,
– jouw organisatie moet gevestigd zijn in Uden, Volkel of Odiliapeel,
– en het mag niet om geld gaan.
Daarnaast zijn er vanuit de Nederlandse Uitdaging bredere kaders voor de betreffende aanvragen.

Voorwaarden ten aanzien van Projecten

Het Project levert een bijdrage aan verbetering van de leefkwaliteit van mensen in Uden, voor die mensen die het netwerk en/of de mogelijkheid niet hebben dit zèlf te organiseren. Hieronder vallen ook activiteiten op kunst- en cultuurgebied die de sociale cohesie stimuleren en ondersteunen, die kansen vergroten voor inwoners van de gemeente Uden en die eenzaamheid voorkomen.

Voorwaarden ten aanzien van de Aanvraag:

  • Er is in Uden draagvlak voor het Project.
  • Bij realisering van het Project zijn bewoners betrokken.
  • Het Project heeft geen betrekking op religieuze of politieke activiteiten/doeleinden.
  • Het Project is helder omschreven in het aanvraagformulier op onze site.
  • De Aanvraag kent een concreet eindproduct en is eindig binnen een redelijke periode.
  • De Aanvraag heeft een structureel effect. Bij het resultaat is sprake van een zekere continuïteit.
  • De Aanvraag moet uiteindelijk zelf door de aanvrager opgepakt kunnen worden.
  • De aanvragende partij kan helder inzicht geven/duidelijk aangeven, welke stappen/acties hij zelf al reeds heeft ondernomen om tot realisering van de Aanvraag te kunnen komen.
  • Binnen de interne organisatie van de aanvragende partij zijn geen of onvoldoende mogelijkheden (eigen diensten) aanwezig om tot realisering van de aanvraag te kunnen komen. Het kan hier zowel om reguliere diensten als reguliere budgetten gaan.